Email disclaimer

A disclaimer text applies to e-mails sent from the ClockWise software package. To restrict the text sent by email the messages are accompanied by a link to the full text.
Below the full text of the e-mail disclaimer.

Disclaimer (Nederlands)

De informatie in door ClockWise verzonden emails en de meegestuurde bestanden zijn vertrouwelijk en mogelijk wettig beschermd. De e-mail is uitsluitend bedoeld voor gebruik door de geadresseerde en andere geautoriseerde ontvangers. Indien u niet de geadresseerde bent, maken wij er u op attent dat gebruik van de informatie in de email en de meegezonden bestanden, waaronder openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden niet is toegestaan en mogelijk zelfs onwettig. Mocht u een email van ClockWise abusievelijk hebben ontvangen, dan vragen wij u de afzender op de hoogte te brengen en het originele bericht te vernietigen.

ClockWise B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van verzonden emails en wijst iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen en/of schade van een onjuiste of onvolledige verzending en/of vertraging ervan. ClockWise B.V. is niet verantwoordelijk voor meegestuurde virussen. Het is uw eigen verantwoording om email en de meegezonden bestanden hierop te scannen. Aan door ClockWise verzonden emails kunnen geen rechten worden ontleend. Belangrijke afspraken of contracten dienen altijd door de daarvoor bevoegde personen te worden ondertekend.

Disclaimer (English)

The information contained emails send by ClockWise and its attachments is confidential and may be legally privileged. This email is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance if the contents of this email and any attachments is strictly prohibited and may be unlawful. If received in error, we ask you to notify the sender and delete the original message.

ClockWise B.V. is not liable for the content of this email and accepts no responsibility for any damage and/or consequences of improper and incomplete transmission or delay in its receipt. Please note that ClockWise B.V. does not accept any responsibility to scan the email and attachments if any. No contracts may be concluded on behalf of ClockWise B.V. by means of e-mail. Important agreements must always be signed by the therefore authorised persons.